Een dagboek.
Zij was toen getrouwd met rietdekker Keen en moeder van twee dochters en een zoon.

Het hiernavolgende is overgenomen uit het dagboek van Mevrouw Keen-Masselink.Zij heeft kans gezien dit voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog bij te houden.Indrukwekkend is, dat het haar hierbij vooral ging om de grotere verbanden.Zijn de andere verhalen veel meer toegespitst op wat men zelf meemaakte, Mevrouw Keen maakt melding van de landelijke gebeurtenissen en volgt de hoogtepunten daarvan.Zij was toen getrouwd met rietdekker Keen en moeder van twee dochters en een zoon.

(vervolg)... In mei kwam geheel onverwachts, om nooit te vergeten, de oorlog.Het was in de nacht van 9 op 10 mei dat de Duitsers hier invielen.'s Nachts bromden de vliegmachines boven ons tegen de morgen werden wij gewaar dat ons land in oorlog was met Duitsland.'s Morgens gingen alle bruggen kapot en tegen een uur of acht gingen de eerste soldaten hier langs.De strijd bij de Oosterhesselerbrug begon.Geweldig was het kanongebulder, maar ze konden ze niet houden.een van de Hollandse jongens is hier gesneuveld, de anderen gingen als krijgsgevangenen naar Duitsland.Toen trokken ze verder naar Hoogeveen.In Sleen was een vesting gemaakt, maar ze kwamen van de andere kant in het dorp.Het was juist Pinksteren, maar daar werd niet eens aan gedacht.

Op de Grebbelinie en de Afsluitdijk is hevig gevochten.Velen hebben daar hun leven gelaten zowel van Hollandse als van Duitse zijde.Gezamenlijk zijn de meesten op het Grebbekerkhof begraven.Na een strijd van 5 dagen gaf de opperbevelhebber Winkelman bevel tot overgeven.Rotterdam en nog meer steden waren toen heftig gebombardeerd.Alles was in de war.Door de radio werd men het voornaamste gewaar.De post kwam, doordat de grote verbindingen stuk waren, hier niet meer naar toe.De telefoon was overal stuk.Vijf a zes dagen duurde het voor de eerste berichten van onze soldaten kwamen.Een ieder vreesde het ergste.Twee jongens uit deze gemeente zijn gesneuveld, de anderen waren meest als krijgsgevangenen naar Duitsland weggevoerd en mochten niet schrijven.Een week na Pinksteren hadden wij hier een heel leger in het dorp om hier de nacht door te brengen.Wij hadden acht paarden en vier soldaten, maar bij de anderen waren veel meer.

Veertien dagen later kwamen de soldaten, die hier in Holland gebleven waren, terug en hadden heel wat te vertellen.Een maand later kwamen de soldaten, die naar Duitsland gebracht waren terug; de meesten uitgehongerd wegens het slechte eten.Ons Koninklijk Huis was met de regering naar Engeland gevlucht.De koningin en prins Bernhard bleven in Engeland.Juliana ging met de beide prinsesjes op verzoek van de koningin naar Canada.

Van hier trokken de Duitsers naar BelgiŽ.Daar hebben ze langer gevochten.De koning van BelgiŽ bleef in het land en werd op een landgoed gezet.Vandaar ging het naar Frankrijk.Dit hebben ze niet helemaal gekregen, ze kwamen eerder tot een wapenstilstand.

Toen ons land bezet was kwamen er nieuwe wetten, maar vooral niet beter.Ook werd de doodstraf weer ingesteld.Men mocht niet naar de Engelse zender luisteren.Ook kwam alles op de bon.Zo langzamerhand is er niets meer te krijgen.Het vet in het brood is voor velen het ergste.Overal moet men zuinig mee zijn en sommige zaken zijn helemaal niet meer te krijgen.Zoals fietsbanden en kleren zijn helemaal niet te krijgen.Wollen garens vind je nergens meer.

Ook zijn hier in Holland vooraanstaande personen, waaronder de heer Winkelman, naar Duitsland overgebracht, waarheen wist niemand.Dit omdat in Nederlands IndiŽ Duitsers zijn vastgezet.Geregeld de Duitsers met vliegmachine naar Engeland en Engelsen naar Duitsland om te bombarderen, maar tot resultaten komt het niet.In de zomer van 1941 is Rudolf Hess met een vliegmachine naar Engeland gevlogen.In Duitsland hielden ze hem voor de gek, maar hij is lang niet gek.Hij was de opvolger van Hitler.

In de loop van het jaar trokken de Duitsers naar de Balkan.In de zomer op 22 juni begon de oorlog met Rusland.Terwijl men meende dat Rusland met Duitsland was, moesten zij nu tegen elkaar strijden. Duitsland won eerst van Rusland, maar het ging niet zo hard als ze verwacht hadden.Want Hitler meende dat hij in november in Moskou zou wezen. Maar tot nu toe, januari 1942, is hij er nog ver af, daar ze op het ogenblik hard terug gaan.Ze zijn niet tegen de koude in Rusland bestand.

In december 1941 verklaarde Amerika de oorlog aan Duitsland en Japan en ItaliŽ.Het is thans een grote wereldoorlog, maar als wij maar even naar de Engelse zender luisteren zijn we weer vol goede moed.De koningin of de prinses komen hier geregeld voor om tot het Nederlandse volk te spreken.

15 maart 1942
Nederlans-IndiŽ is op heden ook in oorlog met Duitsland en Japan en ItaliŽ.Dit ging eerst nog niet zo hard totdat in het laatst van februari 1942 de Japanners met parachutes in IndiŽ landden en na een hevig gevecht van negen dagen moesten ze de wapens tegen het grote leger van Japan neerleggen, nadat eerst die grote stad Singapore, van Engels IndiŽ, was gevallen.

In Rusland hadden de Duitsers het nog altijd zwaar na hevige koude, waarop ze niet hadden gerekend. Want overal worden inzamelingsakties gehouden van wollen goederen om naar het front te zenden.Vanuit Nederland zijn ook vrijwilligers naar het front, die door de N.S.B. zin heengezonden.Overal zitten N.S.B.ers, maar ze hebben het soms erg te verduren, daar ze van alle kanten vijanden hebben.Soms van naaste familie of buren.Veel van de jongeren moeten op het ogenblik naar inrichtingen en worden daar opgeleid voor het front.Hier en daar worden jeugdstorm-afdelingen opgericht.

Wat thans het volk betreft. Op het platteland gaat het nog wel, maar in de stad is het erg zuinig. Daar is alles op de bon, tot aardappelen en melk en alles aan toe.Vet krijgen ze ook niet, alleen een enkele keer op de boterbon.Hier wordt veel geslacht, daar voor ieder persoon boven de vier jaar 1,5 pond in de week gerekend wordt en der dus wel wat komt.Met februari moet het slachten afgelopen zijn en zijn er nadien niet veel varkens meer over.De winter vertelt ons heel wat.De eerste maandag na Nieuwjaar is het begonnen te winteren en thans 15 maart, is het pas beginnen te dooien.Hele bergen sneeuw liggen er hier en daar nog.In het eerst van de week zijn hier met man en macht na een hevige kou en sneeuwstorm de wegen en de tram weer voor de zoveelste keer vrijgemaakt.De scheepvaart ligt al tien weken stil.En er is geen aanvoer van kunstmest, want auto's rijden er niet.Veel mensen zitten zonder brandstof; de scholen zijn bijna de hele winter gesloten wegens gebrek aan brandstof.

In de stad is het soms nog veel erger.Naast het brandstofgebrek is daar de honger.Vele mensen gaan 's avonds vroeg van kou en honger naar bed.Alles wordt bij elkaar gezocht om de kachel aan te houden om een beetje eten klaar te krijgen.In het veen staat turf genoeg, maar daar wordt geregeld door de Duitse overheid beslag op gelegd en die wordt dan weggestuurd naar Duitsland.

De arbeiders, die hier geen werk hebben, moeten ook naar Duitsland.Dat gaat nog wel als ze 's nachts maar thuis kunnen komen.Maar meestal worden ze ver weggestuurd.En dan moeten ze soms de bombardementen van de Engelsen doorstaan, wat lang niet meevalt.

Zo zijn we thans in juni en zijn met de oorlog weinig opgeschoten.Wel wordt het hoe langer hoe erger, daar de duivelse macht overal in zit.In mei is hier het hoofd van de school op gehaald, met nog meer vooraanstaande heren en naar een kamp gebracht.Al de officieren van het oude Hollandse leger werden opgeroepen naar de kazernes en dezelfde dag werden ze als krijgsgevangenen naar Duitsland gezonden, omdat zij hun woord niet hadden gehouden.Maar wij denken daar anders over!Er worden op het ogenblik vele grote steden in Duitsland gebombardeerd.In grote golven gaan ze 's nachts over ons heen, wat ons vaak de slaap kost.Maar verder hebben wij er niets geen last van.Een enkele keer komt er hier of daar een neer.Maar daar mogen wij niet in de nabijheid komen of we worden heel streng gestraft. Meest met de doodstraf.Met de levensmiddelen gaat het op het ogenblik op het platteland nogal, maar we moeten altijd zorgen om wat achteruit te hebben, anders komen wij er niet.In de stad heerst er op het ogenblik honger.Vele fabrieken worden gesloten en de arbeiders moeten naar Duitsland om daar te werken.De kranten moeten deze week ook allemaal verdwijnen wegens papierschaarste.Alleen een krant mag blijven die helemaal onder Duits beheer staat en dan is er papier genoeg!

11 oktober 1942
Nog steeds is het oorlog.En er is bijna geen land meer, dat er niet bij betrokken is.De Duitsers zitten nog in Rusland, waar ze al lang met een stad in gevecht zijn, maar tot nog toe hebben ze hem niet.Er vallen aan weerskanten duizenden slachtoffers, maar opschieten doen ze niet.

Hier te lande zijn pas alle joden, mannen en vrouwen en kinderen, in de nacht opgehaald.Tot in ziekenhuizen zijn ze nog weggehaald.En waar ze blijven weet geeneen.Ook worden er telkens weer nieuwe gijzelaars opgehaald en in kampen gezet.Vele arbeiders en timmerlieden moeten naar Duitsland om te werken.Wat niet alles is, daar het eten daar slecht is en er 's nachts wordt gebombardeerd.

Hier gaat het met het eten nogal, maar wij moeten ook stiekum rogge dorsen om meel te krijgen.Onder elkaar wordt er nog wel eens wat gedaan, maar het moet alles in geheim gedaan worden.In de stad is het erger.Daar moeten ze soms uren in de rij staan voor een onsje vlees of een bosje groente.Vele uit de stad komen het platteland op.Er wordt overal in de zwarte handel gedaan, maar als ze er een betrappen, zit er een hoge geldboete en gevangenisstraf op.De rogge moet bij de kleine boer in een keer afgedorst worden.Bij de anderen in twee keer.Hele grote boeren mogen een keer vaker.Er zitten ook heel wat aardappels in de grond, waar met man en macht aan gewerkt wordt.Er wordt ook f 150,- tot f 175,- voor een bunder betaald en er wordt dus wel wat aan verdiend.Heel wat land moet met raap of koolzaad ingezaaid worden en moet er weer nieuw grasland gescheurd worden, wat veel werk met zich meebrengt.Heel wat vee moet geleverd worden, tot schapen aan toe.Op de markten komt bijna niets meer, op een enkele wagen met biggen na en wat jongvee.Maar dat is alles.De paarden zijn geweldig duur. Voor een gewoon veulen wordt f500,- tot f600,- betaald, terwijl een met papieren meer dan f1000,- opbrengt.Hier is nog een paard verkocht voor f6000,-!

24 januari 1943
Weer hebben we een jaar achter de rug en een nieuw ingezet.De oorlog wordt nog steeds met felle slagen voortgezet.De Duitsers zitten al reeds maanden in de stad Stalingrad.Ze dachten er in een paar dagen door te slaan, maar sinds lange tijd zit er een Duits leger ingesloten, dat zich wel een keer zal moeten overgeven.Aan het oostfront wordt ook hevig gevochten.

In ItaliŽ trekken de Engelsen en Amerikanen steeds op en verjagen Rommel.Op het ogenblik gaat het ook hard, maar de Duitser wil nog steeds niet toegeven dat hij verliest.Engelse vliegtuigen gaan bij dag en nacht naar de vijand om te bombarderen.Ook hier in Holland komen ze wel om grote fabrieken en spoorlijnen stuk te maken.Aan de kusten moet alles ontruimd worden en wordt de bevolking naar andere plaatsen gebracht.De huizen worden afgebroken en alles, ook de meubelen, gaat over de grens. Ook hier in de gemeente Dalen komen er heel wat.

In Coevorden zijn ze al, maar de mensen gaan liever niet weg en blijven zo lang het mogelijk is. Van de winter merken we tot nog toe niet zo veel.Sneeuw is er nog niet geweest en koude hebben wij ook nog weinig gehad. Wat ook best uitkomt, daar de brandstof erg zuinig is.Vele jongens moeten thans gekeurd worden voor arbeidsdienst of gaan werken in de Oostpolder. Deze week is ons Koninklijk wederom verblijd met de geboorte van een prinses.Prinses Juliana is nog steeds in Canada met de andere prinsesjes.Wij weten alles door de radio, maar moeten er geen ruchtbaarheid aan geven.Hier vernemen wij er niets van, zelfs niet in de courant.Even voor de Kerstdagen is meester Otterman, die vanaf mei als gijzelaar was opgehaald, onverwacht weergekomen met groot verlof, wat een grote blijdschap gaf!

24 februari 1943
In deze maand is er heel wat gestreden aan het front.De Duitsers hebben de grote stad Stalingrad weer prijs moeten geven, wat aan weerzijden veel mensenlevens heeft gekost.Ook zijn ze ook al weer andere steden kwijt, daar de Russen op heden hard oprukken en de Duitsers willen lopen.Hier in het land worden de laatste tijd moorden begaan op de overheid.Eerst hebben ze in Haarlem een Duitse officier doodgeschoten.

Toen in Den Haag een generaal en echtgenote van een hoge heer, waar ze op hemzelf ook een aanslag gepleegd hebben.Toen een W.A.-man, weer in Haarlem, maar de dader wordt nooit gevonden.Wel worden er velen voor opgepakt.Ook de studenten in de steden worden opgehaald en gaan weg.

2 mei 1943
Thans is overal onrust.Op 29 april werd bekendgemaakt, dat het oude Nederlandse leger zich moet aanmelden om in krijgsgevangenkampen te worden ondergebracht.Heel het volk is in opstand op dit bevel.Vrijdagavond werd hier een betoging gehouden om allen te staken.Geen mens is hier meer aan het werk.En die hier nog werkt is N.S.B., maar wordt van het land gejaagd.De melk wordt niet verwerkt en geen bakker bakt brood.

Zaterdag zijn ze met heel wat mannen de dorpen doorgeweest om allen te staken.In Zweeloo was al een wagen met Duitse soldaten.Ze hebben op het volk geschoten, waardoor er drie gewond werden.Heden tegen de middag ging het rond, dat ze alle mannen van 18 tot 45 zouden ophalen.Allen gingen op de vlucht het land in, waar ze beschutting zochten.Maar het liep nog goed af en ze kwamen heel gauw terug.

23 mei 1943
In Afrika is thans de strijd beslist, nadat de grote stad Tunis is gevallen.De Duitsers en Italianen hebben de vlucht genomen of moesten zich overgeven.In Holland is alles weer tot rust gekomen.Er zijn nogal heel wat jongens en mannen weg, die moesten worden opgehaald.In het dorp zijn ook twee weg en in Dalen meer.Ook zijn er in het land nog heel wat dood geschoten om dezelfde reden.

Nu moeten alle jongens en mannen van 28 tot 35 jaar zich melden voor de arbeidsinzet.Maar waarvoor het is weten wij niet.Alle radio's moeten ingeleverd worden, behalve de centrales.En de N.S.B. hoeft ze ook niet in te leveren.De Engelsen hebben van de week het grote stuwdammeer in het Roergebied gebombardeerd.Grote overstromingen zijn er en hele dorpen staan onder water.De fabrieken die er stroom van kregen, moesten allen worden stilgelegd.

4 juli 1943
Thans zijn alle radio's ingeleverd en horen wij niets meer.Het is alle dagen maar wachten.De jongens van 19 jaar zijn allen naar Duitsland om te werken.Er zijn nogal heel wat weggebleven.Ook de soldaten moeten zich melden, maar die een ausweis heeft is vrij.En die er geen een heeft, duikt onder, zodat er nog niet veel in krijgsgevangenschap komen.Thans moeten de jongens van 20 jaar zich weer melden en laten keuren en dan moesten zij ook haast dadelijk weg.Van de week zijn haast alle dokters opgehaald. Verscheidene zijn ook op de vlucht gegaan, maar meest komen ze bij nacht om ze op te halen.

8 augustus 1943
De dokters zijn na een week allen weer terug gekomen.Het is de laatste tijd hard opgeschoten.De Engelsen en Amerikanen zijn naar SiciliŽ gegaan en thans is het bijna in hun handen.In ItaliŽ is Mussolini afgetreden en een nieuwe regering is gevormd.Hier in Holland is het de laatste tijd weer onrustig. De Duitsers deden bij velen huiszoeking en namen velen mee.Maar soms kwamen ze na een paar dagen al weer terug.Ook zijn er de laatste tijd velen doodgeschoten.Soms door Duitsers, maar ook door anderen.

19 september 1943
SiciliŽ is aan de Engelsen en Amerikanen overgegeven.Een veertien dagen later trokken ze naar ItaliŽ. Daar is eerst weinig gevochten en werd al heel gauw overgegeven.Maar dat was niet naar de zin van Duitsland.Mussolini is gevangen genomen en op een eiland gezet, maar is door Duitse valschermjagers opgezocht en verlost en is weer door de Duitsers aan het hoofd gesteld.Hoe het altijd gaat weten wij ook niet, daar er niet meer gehoord wordt.In Rusland wordt nog altijd hevig gevochten en gaan de Duitsers nog steeds achteruit.

27 februari 1944
Nog steeds is er oorlog en wordt het hoe langer hoe erger.Vaak trekken hier overdag en bij nacht zwermen vliegmachines langs en gaan naar Duitsland om te bombarderen.Van de week hebben ze de fabrieken in Coevorden gebombardeerd.Daarbij vielen enige doden en verschillende huizen zijn getroffen. Daar zijn vele doden en gewonden en heel wat gezinnen dakloos.Aan de kust wordt alles ontruimd en de huizen afgebroken en wordt alles onder water gezet.Vooral in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland.De bewoners moeten met have en goed elders een onderkomen zoeken.De jongens, die naar Duitsland moesten om te werken komen soms met verlof.Maar als het even kan gaan ze niet meer terug.Ook zijn er verscheidene nog niet weer geweest.En thans zijn alle verloven ingetrokken; niemand mag meer Duitsland uit.

Het eten is in de steden slecht.Voor veel geld kunnen ze soms uit de zwarte handel wat krijgen, maar de meeste mensen kunnen dat niet doen en moeten honger lijden.De kleding wordt ook slecht, daar men niets kan kopen; alles is op.Vergunningen worden bijna niet afgegeven.Voor vele was het een geluk, dat het deze winter niet koud is geweest.Sneeuw hebben we bijna niet gezien en vorst is er haast ook niet geweest.Soms kan men bij huis nog eens wat krijgen, maar dan is het altijd ruilen, wat ook niet altijd kan.

11 juni 1944
Na een tijd van spanning is de strijd hevig losgebroken.De Duitsers zijn voor een poos uit De Krim in Rusland teruggetrokken en de gevechten worden tot op heden nog hevig voortgezet.Ook in ItaliŽ woedt de strijd hevig met de landingstroepen.Na lang vechten waren ze tot de stad Rome gekomen.Deze werd tot open stad verklaard en door de Duitsers verlaten.Nu wordt er weer verder in ItaliŽ gestreden. Op 6 juni is de lang verwachte invasie gekomen.Dinsdagnacht en woensdagmorgen en verder alle dagen worden grote troepen met schepen en vliegmachines aan wal gebracht en is thans ook een front geschapen. De laatste tijd werd er in Frankrijk op steden hevig gebombardeerd, zodat de bevolking ernstig heeft geleden.

1 augustus 1944
Thans na een poos is er weer hevig gevochten.De Engelsen en de Amerikanen zijn tot de stad Caen gekomen.In ItaliŽ zijn ze ook erg opgeschoten; daar zijn ze tot de stad Florence gekomen.De Russen schieten nog beter op.Die zijn thans in Polen en zijn de Duitsers Rusland weer zo goed als uit.

Op 20 juli is er een aanslag op Hitler gepleegd, die met andere heren bij elkaar was.Drie ervan werden gedood, maar Hitler bleef zo goed als ongedeerd.Zo komt het tenminste in de krant en voor de radio.Thans staat het er erg gevaarlijk voor Duitsland voor met Turkije, daar dit land de betrekkingen met Duitsland wil verbreken.Ook hier in het land wordt het weer strenger.Wij moeten 's avonds voor 10 uur binnen zijn tot 's morgen 4 uur.

3 september 1944
De oorlog begint thans hard op te schieten.De Engelsen en Amerikanen zijn thans tot BelgiŽ doorgedrongen. Een heel stuk van Frankrijk hebben ze afgesneden en schieten hard op.De Fransen vechten ook al even hard, waar ze maar kunnen, als de anderen.Voor veertien dagen is RoemeniŽ tot Rusland toegetreden en thans weer Finland, dat de betrekkingen met Duitsland heeft verbroken.Ook hier is het soms onrustig en houdt de landwacht overal huiszoekingen of de Groene Polizei.Hier is pas nog een onderduiker bij nacht weggehaald.Ook een zoon van Otterman hebben ze zo erg geschoten, dat hij aan de gevolgen is overleden, nadat ze er niets meer van gehoord hebben.Ze weten zelfs niet waar zijn lijk geborgen is.

16 september 1944
De Engelsen zijn thans tot de Nederlandse grens gekomen.In de drie zuidelijke provincies zijn de N.S.B.ers naar hier geŽvacueerd.De mannen zijn allen weer teruggekeerd om als landwacht dienst te doen.In het gehele land is ook het standrecht afgekondigd en moeten wij om 8 uur binnen zijn.Deze week heeft ook Bulgarije de oorlog aan Duitsland verklaard.'s Nachts trekken weer hele legers over de straten.Het verkeer ligt ook zo goed als stil.

15 oktober 1944
De laatste tijd staat ook ons land wederom aan oorlog bloot.Op zondag 17 september werden in ons land bij Arnhem en Nijmegen grote valschermtroepen neergelaten.Met zweefvliegtuigen werd alles door de lucht aangevoerd.Ze hadden bij Nijmegen meer succes dan bij Arnhem.Want daar moesten ze vooreerst weer terugtrekken.Maar thans zijn ze vanuit Eindhoven weer zover gekomen, dat ze weer bij Arnhem strijden.Ook de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland zijn op dit ogenblik gevechtsterrein. Ze zijn in Limburg de Duitse grens overgegaan en er werden al verschillende stadjes genomen.Om de grote stad Aken wordt thans verbitterd gestreden.In het land en vooral in de grote steden wordt thans honger geleden.Er is niets geen toevoer meer, daar het verkeer stil ligt.Hier gaat nog een tram langs daags.De jonge mannen van 17 tot 55 jaar zijn allen opgeroepen om de vesting te maken voor Assen.

Maart 1945
Thans is ons land in tweeŽn gesplitst.De drie zuidelijke provincies zijn door de Engelsen bezet sinds november 1944.Aan het gehele front in het westen staan ze thans na een gevechtspauze aan de Rijn.Ook aan het Oostfront zijn ze vanuit Rusland tot aan Frankfurt aan de Oder doorgedrongen.Vele kleine staten en landen en ook Finland hebben de oorlog aan Duitsland verklaard.Bijna alle dagen gaan er zwermen vliegmachines naar Duitsland.Ook komen er vaak jagers om op het verkeer te schieten.Schepen, trams en treinen moeten het altijd ontgelden, zodat er geen tram of trein meer rijdt.Vele mensen uit het zuiden van Holland komen hier de laatste tijd om eten te halen met handkarren of fietsen zonder banden. Ook komen velen lopend om nog het een en ander te halen.In de stad is de nood tot het uiterste gestegen; veel mensen komen van de honger om.Veel kinderen en ouderen moeten het met de dood bekopen.Maar nu hebben ze een grote brug beschoten en mogen er geen mensen meer over.Heel veel vluchtelingen en evacuees zijn hier al aangekomen en het nog dagelijks door.

22 april 1945
Nu kunnen we weer schrijven wat we willen; we zijn bevrijd!Na een heel onrustige tijd en spanning.Eerst op 24 maart de woning van Vleems door een benzinetank getroffen en opgebrand, waarbij G.Grootoonk en H.Hilbrands het leven lieten en nog vele anderen ernstige brandwonden opliepen, doordat de benzine onverwachts ontplofte.Daarna zaten we daags veel in de schuilkelder, omdat de vliegmachines overal op schoten.De laatste tijd waren hier vaak Duitse auto's en die waren dan het mikpunt.Maar op 5 april was het dan zover dat de Engelsen in Coevorden begonnen te schieten, wat hier al heel veel lawaai gaf.'s Avonds werd de stad overgegeven en was Coevorden bevrijd.Nu was het wachten op tot ze hier zouden komen.Maar op zaterdagavond 9 april kwamen hier bij het tolhek de eerste gevechtswagens aan en namen een Duitser gevangen en werd een doodgeschoten.Ze gingen weer terug door het dorp om te verkennen.Tot ze op maandagmiddag met een heel leger hier in het dorp kwamen om de brug te nemen. Onder het schieten zijn zeven boerderijen aan de straatweg verbrand, maar tegen de avond trokken zij zich terug en waren wij ook vrij.Dinsdagmiddag kwam de vlag aan de toren en dadelijk wapperde overal de driekleur.De kinderen hadden dadelijk optocht met veel oranje.Dezelfde week werd nog heel Drenthe vrij en stonden ze al in Groningen en Friesland, wat thans ook bijna schoon is.In Holland ziet het er nog treurig uit; dat is nog bezet door de Duitsers.En daar is de nood tot het hoogst gestegen en heerst grote hongersnood.En alles wat ze onder water hebben kunnen zetten; daar is het land bedorven.

In Duitsland zelf zijn ze op veel fronten aan het strijden en zijn bijna tot aan Berlijn gekomen. De Russen hebben thans de buitenwijken van Berlijn genaderd.De N.S.B.ers en landwachten zijn allen opgehaald en gevangen genomen en zitten nu onder bewaking van de oranjewacht.Hun bezittingen zijn allemaal onder de staat gevallen en wat is er verder met hen gebeurt weten we nog niet, voordat heel Nederland vrij is.

6 mei 1945
Thans is heel Nederland vrij.Op zaterdagavond hoorden we het bericht door de radio van de capitulatie van de Duitse bezetter van West-Nederland, Noord-west Duitsland en Denemarken.Al een dag of acht was door de lucht en later met auto en schapen voedsel aan de bevolking gebracht.Toen hier het bericht kwam, was alles dadelijk in de weer.Nog dezelfde avond ging de muziek door het dorp, wat gisteravond opnieuw werd herhaald.Vandaag zijn in alle kerken, voor zover dat mogelijk was, dankdiensten gehouden. Deze week is ook Groot-Berlijn door de Russen veroverd.Hitler is met veel andere partijleiders deze week gesneuveld of op een andere manier aan het einde gekomen.ItaliŽ is heel vrij en Mussolini is opgehangen met andere heren.Van de N.S.B. zijn ook de vrouwen en meisjes meest naar Westerbork naar een kamp gebracht, waar eerst joden en andere politieke gevangenen zaten.En worden nu door joden en anderen bewaakt.De koningin en prinses zijn deze week met een vliegtuig in Nederland aangekomen. Prins Bernhard was hier in Holland als opperbevelhebber.De koningin sprak gisteravond voor de radio.

20 augustus 1945
Thans is het een andere wereld.Over het eten hebben wij niets meer te klagen.Zo langzamerhand komt alles weer, behalve kleren komen nog niet, wat voor velen een hele toer is.Ook hebben we veel gebrek aan fietsbanden.Het verkeer komt ook weer een beetje los; door het hele land lopen nu bijna weer treinen.Het prinselijk gezin is ook weer bij elkaar, nadat het paleis op Soestdijk weer zo goed mogelijk bewoonbaar is gemaakt.Uit Duitsland zijn ook velen weer teruggekeerd.Oom Gerrit is 20 mei teruggekeerd, nadat hij twee jaar als politiek gevangene had gezeten.Velen zijn in Duitsland om het leven gebracht, waaronder ook uit het dorp en uit de gemeente.Uit het dorp was Jan Otterman, waarvoor het standbeeld hier is opgericht.Ook de joden, die door de Duitsers weggevoerd waren, zijn meest om het leven gebracht.

Deze week, 15 augustus, heeft ook Japan zich overgegeven en is het nu op de hele wereld vrede.Japan houdt zich het recht voor om de keizer te houden, maar staat onder toezicht van andere landen.De drie grote mogendheden zijn pas bij Potsdam bijeen geweest.En daar was besloten, dat ook Rusland in oorlog ging met Japan, wat enige dagen geleden ook gebeurde.Ook werd er besloten om met een nieuwe bom te werken, wat eenmaal gebeurd is, want toen was het afgelopen.Last update: 24-02-2008 by www.herdenking.nl